Horari

MATÍ: de 09:00h a 12:30h

TARDA: de 14:30h a 16:00 h

 • Entrades

 1. S’obriran les portes d’accés a l’escola cinc minuts abans de començar les classes, tant al matí com a la tarda.
 2. Al matí, els nens/nenes de Educació Infantil accediran al seu pati per la rampa esquerra i faran files davant les respectives aules. Els pares o acompanyants dels transports s’esperaran fins que la mestra surti a recollir-los.
 3. Els nens de Primària faran files al pati al lloc designat per a cada curs.
 4. L’alumnat entrarà a l’edifici amb ordre i correcció .
 5. Si plou no es fan files, els/les alumnes van directament a la seva classe.
 • Puntualitat

 1. Cal ser puntual tant a l’hora d’entrada com de sortida.
 2. L’alumne/a que arribi amb retard ha d’informar per escrit dels motius mitjançant l’agenda i ho ha d’ensenyar al tutor/a per portar-ne el control.
 3. Les faltes reiterades seran motiu de comunicació als Serveis Socials segons normativa.
 • Assistència

 1. Les faltes d’assistència han de ser justificades per part dels pares dels alumnes, per escrit (agenda) o telefònicament.
 2. L’acumulació de faltes d’assistència no justificades seran motiu de comunicació als Serveis Socials.
 3. Cap alumne no podrà sortir del centre, ni per causa justificada, si no el recullen els pares o persones autoritzades (tant en horari escolar com en horari de menjador).
 • Sortides

 1. Al migdia, els nens d’Educació Infantil que no es quedin al menjador,  els vindran a buscar els pares o persones autoritzades  a la porta d’entrada de la zona d’Infantil. A la tarda romandran tots a les classes fins que els recullin els pares, persones autoritzades o transportistes
 2.  Tots els alumnes de Primària hauran de portar una autorització signada pels pares, si ho creuen convenient, que els permeti marxar sols fins a casa o al transport.
 3. Els nens de Primària sortiran amb la mestra o el mestre que hi hagi a la classe, i acompanyarà als alumnes fins a la sortida  i s’esperarà fins que vinguin a recollir als alumnes que no tenen autorització per a marxar sols.
 4. Els alumnes de Primària que tinguin un/a germà/na a Infantil i no tinguin autorització per a marxar sols , passaran per l’interior de l’escola i s’esperaran a l’aula on hi hagi el seu germà/na que el vinguin a recollir.
 5. Els alumnes de Primària responsables de recollir un/a germà/na a Infantil passaran per l’interior de l’escola fins a la zona d’Infantil i l’aniran  a buscar a  la classe.
 6. Els/les alumnes de transport que no en facin ús algun dia han de portar autorització paterna per duplicat que hauran de lliurar al tutor/a i al transportista.
 •  ALUMNES QUE NO ELS VENEN A BUSCAR
 1. Els alumnes s’han de venir a buscar puntualment a les hores de sortida.
 2. Els alumnes d’educació infantil i primària que no tinguin autorització, sinó els venen a buscar restaran amb el mestre o la mestra i serà aquest/a l’encarregat/da de trucar als pares. Un cop han passat 10 minuts es farà càrrec del nen/a un membre de l’equip Directiu.
 3. Si no s’ha contactat amb els pares i el temps d’espera s’ha passat de la mitja hora establerta es comunicarà telefònicament de la situació a la Comissaria de Mossos i s’acordarà amb ells la fórmula per lliurar-los la seva custòdia.
 4. La reiteració freqüent d’aquests fets en una mateixa família, en la mesura en que impliquen una manca d’assumpció de les responsabilitats de custodia de menors que li correspon, comportarà la comunicació per escrit als Serveis Socials del municipi.