Sanitat

Els alumnes no han de venir a l’escola quan presentin:
Diarrea, vòmits, conjuntivitis, febre o qualsevol malaltia infecciosa.
En cas que trobeu polls i llèmenes als cabells , l’alumne no podrà assistir al centre fins que no presenti perill de contagi pels companys i heu d’avisar al tutor/a per prendre les mesures preventives adequades.
Si algun alumne pateix un accident lleu durant el temps en el que es troba en el recinte escolar s’avisarà als pares, en cas de no localitzar-los se’n farà càrrec el professor/a o tutor/a o altre personal del centre per encàrrec de la direcció.
En cas que la urgència ho requereixi s’avisarà al CAP i es seguiran les seves instruccions. Si és necessari, en compliment del deure d’assistència el trasllat s’efectuarà per dos/dues mestres o persones adultes i s’avisarà als pares.

Medicaments 

No s’ha de portar cap tipus de medicament a l’escola. La normativa ve donada des de Sanitat.

En cas de ser necessària l’administració d’un medicament cal signar una autorització dels pares i del metge.